Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động

Legal ANT tư vấn thủ tục làm hợp đồng lao động cho người nước ngoài. Nghị định34/2008/NĐ-CP, ngày 25/03/2008, quy định về tuyển dụng và quản lý Người nước ngoài ...