thay doi co dong cong ty co phan

thay doi co dong cong ty co phan

Hỏi đáp: Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh?
Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn thành lập doanh ...