hợp pháp lãnh sự

hợp pháp lãnh sự

Hồ sơ giấy phép lao động cho người nước ngoài phải hợp pháp lãnh sự   – Theo quy định của pháp luật về giấy phép lao động ...

Hồ sơ giấy phép lao động phải xác nhận lãnh sự – Theo quy định của pháp luật về giấy phép lao động cho người nước ngoài thì ...