Nộp lại giấy phép lao động

Nộp lại giấy phép lao động

Thủ tục trả lại giấy phép lao động thực hiện đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động Việt Nam nhưng không còn làm ...

Cấp thêm giấy phép lao động Quy định về cấp thêm giấy phép lao động  đối với người lao động làm việc ở 2 công ty khác nhau ...