Giấy chứng nhận sức khỏe

Giấy chứng nhận sức khỏe

Hướng dẫn Một số nội dung liên quan đến việc khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 ...

DANH SÁCH CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KSK CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC (Kèm theo công văn số ...

BỘ Y TẾSố: 14/2013/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013 THÔNG TƯHướng dẫn khám ...

Người nước ngoài cần thực hiện thủ tục khám sức khỏe để có thể xin cấp giấy phép lao động. Danh sách cơ sở đủ tiêu chuẩn khám sức ...

Người nước ngoài cần thực hiện thủ tục khám sức khỏe để có thể xin cấp giấy phép lao động. Danh sách cơ sở đủ tiêu chuẩn khám ...

Khám chứng nhận sức khỏe cho lao động nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động. Chứng ...