Mẫu số 7 xin cấp giấy phép lao động

Mẫu số 7 xin cấp giấy phép lao động

Mẫu số 7 xin cấp giấy phép lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/12/2016 thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH trước đây.

TẢI MẪU 07 VỀ 

Legal ANT gửi đến quý khách hàng mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động mới nhất:

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——-                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:………………….                                                                                        ——-
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động                                                                      ……., ngày…..tháng…..năm……..
cho người lao động nước ngoài

Kính gửi:…………………………………………………….(1)

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………………………………

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) ……………………………………………………….

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……………………. người

Trong đó số lao động nước ngoài là: …………………………………………………………… người

4. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

5. Điện thoại: ……………………………………………… 6. Email (nếu có)  ………………………………

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: …………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………… Có giá trị đến ngày: …………………………..

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): …………………………………………………………………………….

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

…………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số… (ngày/tháng/năm) của……………., (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

9. Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………

10. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………… 11. Giới tính (Nam/Nữ) ……

12. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………

13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: …………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………… Có giá trị đến ngày: ……………………………

14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ……………………………………………………………

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………………….

16. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………………………

17. Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………………………..

18. Chức danh công việc: ………………………………………………………………………………………

19. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): ……………………………………………………………………

20. Mức lương: …………………………. VNĐ

21. Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) ………………………………

22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: ……………………………………………………………….

23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ……………

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)

24. Nơi làm việc

– Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc:

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………………………….

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)………………………………..

– Nơi làm việc lần 2: …………………………………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………………………

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………………………

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)……………………………….

– Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………………………..

+ Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………………………….

+ Chức danh công việc: ……………………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)……………………………..

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vị
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:

– (1): Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố….

– (2), (3): Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

 

Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động:  https://giaypheplaodong.info.vn/2018/09/giay-phep-lao-dong-thu-tuc-nhanh-chong-ho-so-don-gian/