Thủ tục trả lại giấy phép lao động

Thủ tục trả lại giấy phép lao động

Liên hệ 0902 183 755

Thủ tục trả lại giấy phép lao động thực hiện đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động Việt Nam nhưng không còn làm việc ở Việt Nam.

Trả lại giấy phép lao động được thực hiện tại Sở lao động nơi doanh nghiệp đóng địa bàn. Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, mà giấy phép lao động vẫn còn thời hạn thì thực hiện thủ tục trả lại giấy phép lao động. Nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục trả lại giấy phép lao động thì doanh nghiệp vẫn là đơn vị bảo lãnh và chịu trách nhiệm trong thời gian người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam, trong thời hạn của giấy phép lao động.

Hồ sơ trả lại giấy phép lao động gồm công văn yêu cầu trả lại giấy phép lao động và bản gốc giấy phép lao động đã được cấp.

Thủ tục trả lại giấy phép lao động được hướng dẫn chi tiết tại https://giaypheplaodong.info.vn/nop-lai-giay-phep-lao-dong/