Gia hạn giấy phép lao động 2 năm

Gia hạn giấy phép lao động 2 năm

Gia hạn giấy phép lao động 2 năm là thủ tục hành chính áp dụng với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, khi giấy phép lao động cũ sắp hết hạn, người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc thì thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động, hay thủ tục cấp lại giấy phép lao động do hết hạn.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện trước khi giấy phép lao động đã được cấp hết hạn không quá 45 ngày, nhưng còn hạn tối thiểu 5 ngày. Gia hạn giấy phép lao động thực hiện theo quy trình sau

Đơn vị, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, đăng ký tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài vào vị trí đã được cấp giấy phép lao động vì chưa tìm được lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu của công việc. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho doanh nghiệp tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài thì doanh nghiệp mới thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động;

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động gồm có

Tờ khai gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động đã được cấp

Giấy chứng nhận sức khỏe chứng nhận người nước ngoài có sức khỏe bảo đảm để làm việc

Trong một số trường hợp, người nước ngoài cần xuất trình giấy tờ chứng minh trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công việc đang đảm nhiệm tại doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc, kết quả của thủ tục là giấy phép lao động đã được gia hạn với thời hạn tối đa 2 năm.

Khách hàng tìm hiểu thủ tục gia hạn giấy phép lao động chi tiết tại https://giaypheplaodong.info.vn/gia-han-giay-phep-lao-dong/

Một số thông tin có liên quan khách hàng quan tâm như thẻ tạm trú

gia hạn visa