Quy định mới về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài – Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Quy định mới về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài – Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Liên hệ 0902 183 755

Quy định mới về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài – Nghị định 11/2016/NĐ-CP. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có sự thay đổi đáng kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016 khi Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và có hiệu lực thi hành.

Thông tin có thể bạn quan tâm, Nghị định 11/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 và Điểm a Mục 4 Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

Một số điểm mới chúng tôi gửi tới các bạn về Nghị định 11:

Bổ sung một số trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm (điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP);

Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam (điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP);

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động có những điểm mới: (Điều 14)

Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn lao động nước ngoài khách hàng xem thêm tại https://giaypheplaodong.info.vn/tu-van-lao-dong-nuoc-ngoai/