Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 1. Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải thông báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài về việc giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó;Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

 1. Cách thức thực hiện

Trực tiếp

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài.

 – Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất, bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc và phải có xác nhận của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam;

– Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp Giấy phép lao động bị hỏng; Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp.

 – 03 ảnh mầu 3×4.

 1. b) Số lượng hồ sơ:   02   (bộ)
 2. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TBXH

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TBXH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
 2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 9 kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP.

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
 2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Bộ Luật Lao động.

– Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.

– Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 34/2008/NĐ-CP; Thông tư số 31/2011/TT-BLDDTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP.

Công ty Tư vấn LEGALVIET – ANT

Tầng 2-Phòng 201, Số 173 Đình Thôn (ngõ 54 Phạm Hùng), Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT:04 262.6221

Hotline: – 0932 357009

Email:info@legalviet.com           Website: http://www.legalviet.com