Công văn trả lại giấy phép lao động?

Công văn trả lại giấy phép lao động?

Mẫu công văn cấp trả lại giấy phép lao động.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…….. ngày            tháng             năm

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Appilicaton for re-issuance of work permit

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội …………………………
To: The provincial Department of Labour-Invalids and Social Affairs
1- Họ và tên: ……………………………………….. 2- Nam; Nữ: …………
Full name Male/Female
3- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………
Date of birth (DD-MM-YYYY)
4- Nơi sinh: ……………………………………………………………………
Place of birth
5- Quốc tịch: …………………………………………………………………
Nationality
6- Hộ chiếu số:……………………………………….. 7- Ngày cấp …………
Passport number Date of issue
8- Cơ quan cấp: …………………………………Thời hạn hộ chiếu:…………
Issued by Date of expiry
9- Trình độ chuyên môn tay nghề: ……………………………………………
Professional qualification
10- Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: …………………………………
I signed a labour contract with:
với thời hạn từ ………………………………… đến ngày: ………………
For the period from to
11- Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ……………………….ngày…………
I was issued a work permit numbered:
với thời hạn từ ……….. đến ngày ……….. Cơ quan cấp ……….. ………..
For the period from to Issued by:
12- Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng giấy phép lao động)
Reason for re-application (including reason for losing, damaging)
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …
Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

Người làm đơn
Applicant

(Ký tên)
(Signature)

Công ty Tư vấn LEGALVIET – ANT