Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lao động mới nhất 2014

Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lao động mới nhất 2014


 

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

CÔNG TY DỊCH VỤ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG GIỚI THIỆU BIỂU MẪU XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA LUẬT THEO QUY ĐỊNH MỚI.

 

BIỂU MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THEO

 TT  03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014

 

Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

 

 

SỐ (No):……../……..-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for re-issuance of work permit

……., ngày…..tháng…..năm…..                                          …….date…….month……..year……

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………..

                      To:

1. Doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………………………

Enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:

3. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Address:

4. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ……………………….cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: …………………………………………………………..6. Nam (M) Nữ (F) ………………………………….

Full name

7. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………

Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………….

Nationality                           

9. Số hộ chiếu …………………………………………………………10. Ngày cấp: ………………………………………..

Passport number                                                                  Date of issue

11. Cơ quan cấp: ………………………………………………………..12. Thời hạn hộ chiếu: ………………………….

Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ………………………………………………………………………………………..

Professional qualification (skill)

14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): …………………………………………………………………………………….

Working at (name of enterprise/organization)

15. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………………………………………….

Working place

16.Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………………………………………..

Job assignment

17. Thời hạn làm việc từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm ……

Period of work from ………………………………………….to ………………………………………….

18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Reason for re-issuance of work permit …………………………………………………………………………………………..

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/organization

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)

 

Quý vị có thể sử dụng trực tiếp mẫu đơn này trong quá trình làm giấy phép lao động cho người nước ngoài hoặc gửi email đến chúng tôi để được tư vấn, liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ giấy phép lao động.

Legalviet giới thiệu mẫu phép lao động, Mẫu đơn cấp giấy phép lao động.

V/p: P201, số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:
046.262 6221

Hotline: 0932 357 009
Email: info@legalviet.com Website: http://legalviet.com/