Điểm mới của nghị định 46 về quản lý sử dụng lao động nước ngoài

Điểm mới của nghị định 46 về quản lý sử dụng lao động nước ngoài

Điểm mới của nghị định 46 về quản lý sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định của nghị định này có một số điểm mới sau

 

_ Tăng số người được miễn giấy phép lao động, bao gồm những trường hợp sau:

Người nước ngoài làm Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người nước ngoài được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam;

Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ kinh doanh; dịch vụ thông tin; dịch vụ xây dựng; dịch vụ phân phối; dịch vụ giáo dục; dịch vụ môi trường; dịch vụ tài chính; dịch vụ y tế; dịch vụ du lịch; dịch vụ văn hóa giải trí và dịch vụ vận tải;

Người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

Người nước ngoài đã được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

Các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

 _ Rút ngắn thời gian xin cấp giấy phép lao động: Nghị định 34 thời gian xin cấp giấy phép lao động là 15 ngày (điểm b, khoản 4, điều

10), Hiện nay thời gian xin cấp giấy phép lao động rút ngắn xuống 10 ngày – kể từ ngày nhận hồ sơ Nghị định 46 mục 14 b:

 

“Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

 

_ Luật mới về quản lý lao động nước ngoài quy định thêm về trường hợp cấp lại giấy phép lao động, theo đó Nếu người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động mà thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp thì phải lầm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.